Tag Archive สิงคโปร์

ระบบกฎหมายสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ใช้ระบบกฎหมายแบบอังกฤษ คือ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เป็นระบบศาลเดี่ยวที่นักกฎหมาย ในระบบกฎหมายนี้มีแนวความคิดตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice) ซึ่งมีทัศนะไปในแนวทางเดียวกันว่า บุคคลทุกคน มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลัก กฎหมายเดียวกันและควรจะขึ้นศาลเดียวกัน ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) จึงไม่เน้นความแตกต่างระหว่างฝ่ายเอกชน กับฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ โดยถือว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเดียวกัน เมื่อมีกรณีพิพาทจึงต้องขึ้นสู่การพิจารณา พิพากษาโดยศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นองค์การศาลหลักเพียงศาลเดียวจนถึง ชั้นศาลอุทธรณ์และชั้นศาลฎีกา

ระบบโครงสร้างพื้นฐานของศาลสิงคโปร์ มีศาลหลัก 2 ศาล คือ ศาลชั้นต้น และศาลสูง
1) Subordinate Court (ศาลชั้นต้น) ซึ่งรวมถึงศาลแขวง (Magistrate’s Court) และศาลเขต (District Court) เป็นศาลชั้นต้น ที่ต้องรับพิจารณาคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา โดยศาลแขวง (Magistrate’s Court) นั้น รับพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 60,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ส่วนศาลเขต (District Court) นั้นรับพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 250,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์

นอกจากนี้คดีความที่เรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (Small Claims Tribunals) คดีครอบครัว (Family Court) คดีเยาวชน (Juvenile Court) และยังรวมถึงศาลคดีพิเศษ ซึ่งได้แก่ ศาลพาณิชย์ คดีแพ่ง และอาญา (The Commercial Civil and Criminal Court) ศาลไต่สวน ชันสูตรพลิกศพ (Coroner’s Court) และศาลจราจร (The Traffic Court) เป็นต้น

2) Supreme Court (ศาลสูง) รับพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย์ เกินกว่า 250,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ศาลสูงของสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 2 ชั้นศาล คือ ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) และศาลฎีกา (The Supreme Court)

ระบบการพิพากษาคดีของศาลสิงคโปร์
ศาลของประเทศสิงคโปร์จะมีแนวทางในการพิจารณาพิพากษาคดี อยู่ 3 ประการ คือ
1) คำนึงถึงค่าใช้จ่ายของคู่ความในการพิจารณาคดี
2) การบริหารเวลาในการพิจารณาคดี
3) กระบวนการพิสูจน์หลักฐาน และการใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีของศาลสิงคโปร์มี 2 ช่วง คือ
1) การไกล่เกลี่ยคดีก่อนฟ้อง เนื่องจากเห็นว่าเป็นขั้นตอนที่มี ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า
2) การไกล่เกลี่ยคดีความหลังฟ้อง ได้แก่ การให้คู่ความเจรจา ตกลงกัน เป็นต้น

ในขั้นตอนของการพิจารณาคดีของศาล เมื่อมีการฟ้องแล้วก็ยังมี การเจรจากันอีก โดยใช้วิธีทาง Electronic Mediation ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเกือบทุกขั้นตอนจะใช้ เทคโนโลยีเป็นเครื่องสนับสนุนการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ เมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาคดีจะมีการบริหารคดี ได้แก่ การกำหนดให้คู่ความ แสดงบัญชีพยานมีระบบก่อนวันนัด การกำหนดกระบวนการพิจารณา เช่น จำเป็นต้องมีการสืบพยานจากระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) หรือไม่ เป็นต้น

นอกจากนี้มีการส่งเสริมการเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน ประเทศสิงคโปร์ได้ดำเนินการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ผ่านการใช้เทคโนโลยี ศาลยุติธรรมได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นตัวช่วย ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริการของศาล ต่อสาธารณะ ทั้งนำเสนอข้อมูลด้านบริการความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการให้บริการฟรีโดยศาลและอาสาสมัคร นอกจากนี้เว็บไซต์ของศาลชั้นต้นอย่าง ศาลครอบครัว และศาลเยาวชน ก็ได้จัดให้ประชาชน ได้รับทราบถึงรายละเอียดคดีและบทความทางกฎหมาย

นั่งกันยาวๆ สิงคโปร์แอร์ไลน์เปิดเที่ยวบินนานสุดในโลก เกือบ 19 ชั่วโมง

เที่ยวบินนานที่สุดในโลกที่สิงคโปร์แอร์ไลน์เริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม ตามแผนที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยเป็นการบินระยะทาง 16,750 กิโลเมตร ในสภาพอากาศปกติ รวดเดียวโดยไม่หยุดแวะพัก ถึงท่าอากาศยานนวร์กของนิวยอร์ก ใช้เวลา 18 ชั่วโมง 45 นาที

เครื่องบินแอร์บัสเอ 350-900 ยูแอลอาร์ลำนี้ มีผู้โดยสาร 161 คน 67 เป็นผู้โดยสารชั้นธุรกิจ และ 94 คน ในชั้นประหยัดพรีเมียม เที่ยวบินนี้จะไม่มีชั้นประหยัดแบบปกติ นักบิน 2 คน จะมีเวลานอนอย่างต่ำคนละ 8 ชั่วโมง ระหว่างการบิน และมีพนักงานต้อนรับบนเครื่อง 13 คน

แอร์บัสเผยด้วยว่า เครื่องบินลำนี้ประหยัดน้ำมันกว่าเครื่องบินขนาดเดียวกันถึง 25% ห้องโดยสารของเครื่องบินออกแบบให้เพดานสูงกว่าปกติ และมีหน้าต่างกว้างขึ้น แสงบนเครื่องบินถูกออกแบบเพื่อลดอาการเจ็ตแล็ก

สายการบินจัดให้บริการเพลงและรายการบันเทิงต่างๆ ทั้งภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ความยาวทั้งสิ้นถึง 1,200 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินนี้ และอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องเน้นอาหารสุขภาพ รวมถึงอาหารออร์แกนิก

เที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์จากสิงคโปร์ไปนิวยอร์กเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินนานที่สุดในโลก ทำลายสถิติเก่าของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบิน 921 ที่บินจาก เมืองโอ๊กแลนด์ของนิวซีแลนด์ไปยังกรุงโดฮาโดยไม่หยุดพัก ใช้เวลา 17 ชั่วโมง 40 นาที

ดราม่ามาเลเซียต่อต้านสิงคโปร์ยื่น ‘สตรีท ฟู้ด’เป็นมรดกโลก

เกิดกระแสดราม่า หลังจากสิงคโปร์ยื่นจดทะเบียนให้ฟู้ดสตรีทเป็นมรดกโลก ทำให้ชาวมาเลเซียออกมาต่อต้านการดำเนินการดังกล่าวอย่างหนัก

ในกรณีที่รัฐบาลสิงคโปร์ยื่นต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เพื่อให้ขึ้นทะเบียนอาหารริมทางของสิงคโปร์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ (intangible) ตามคำประกาศของนายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลุง ของสิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

คำขอดังกล่าวโดยให้คำอธิบายว่า ศูนย์อาหารของประเทศที่ว่าเป็น“ห้องทานอาหารชุมชน” ซึ่งคือรูปแบบส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ประเทศ คาดว่ายูเนสโกจะประกาศในปี 2563 ซึ่งคำขอนี้สร้างความไม่พอใจให้มาเลเซียประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งก็อ้างว่ามีร้านอาหารริมทางของตัวเองมานาน

ดาโต๊ะ เรดซัววาน อิสมาอิล หรือเชฟวาน พ่อครัวชื่อดังของมาเลเซีย เคยออกรายการทีวีร่วมกับเชฟแอนโธนี บูร์แด็ง เชฟพิธีกรชื่อดังที่ฆ่าตัวตายเมื่อต้นเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มองว่าการนำเสนอของสิงคโปร์เป็นเรื่อง “ไร้สาระ” เพราะเวลาที่พูดถึงเรื่องพ่อค้าหาบเร่ สิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีวัฒนธรรมพ่อค้าแม่ค้า ริมถนน การขอจดสิทธิบัตรกับยูเนสโก จึงไม่สมเหตุสมผล

ส่วนทางด้าน นายเค.เอฟ.ซีโตห์ นักวิจารณ์อาหารชาวสิงคโปร์ ตอบโต้ว่า อาหารริมทางเป็นมากกว่าอาหาร แต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม อาหารริมทาง ทำให้ผู้คนผูกพันธ์กัน และยังได้รับการสนับสนุนจากทางการ ทั้งภาครัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม

กระแสความไม่พอใจของชาวมาเลเซีย เกิดขึ้นเนื่องจากชาวมาเลเซียมองว่า อาหารริมทางในประเทศตัวเอง ที่มีความคล้ายคลึงกับอาหารริมทางในสิงคโปร์ นั้นดีกว่ามาก และอาหารริมทางในสิงคโปร์ไม่ได้มีแค่ที่เดียว ซึ่งทางมาเลเซีย ควรจะเป็นฝ่ายที่ยื่นจดทะเบียนกับทางยูเนสโกมากกว่า

ซอกแซกสิงคโปร์

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดจะมาแนะนำการเตรียมตัวเพื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ที่สาวๆ anitaphilipson.comหลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าโหดหินและใครดวงไม่ดีก็โดนส่งกลับกันแบบดื้อๆ เลยทีเดียวค่ะ ยิ่งสาวๆ สวยๆ แบบแอดล่ะก็ ตม. จ้องตั้งแต่ตอนต่อแถวกันเลยทีเดียว (คนสวยทำอะไรก็ถูกจับตามอง อิอิ)

#ส่วนหลักๆจะเป็นเรื่องเอกสาร และ #สิ่งที่ควรมีก็คือ

1.#พาสปอร์ต ควรมีวันเหลือก่อนหมดอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ของใครใกล้หมดไปทำใหม่เลยค่ะ จะได้ไม่มีปัญหา กันไว้ดีกว่าแก้ (ใครมีเล่มเก่าที่เคยเดินทางเข้าออกหลายๆ ประเทศพกมาด้วยค่ะ เผื่อเขาขอดูจะได้การันตีได้ว่า เราเดินทางมาเยอะแล้ว ไม่มาลักไก่อยู่บ้านคุณหรอก ทำหน้ามั่นๆ ตอนตอบเขานะ 555)
.
2.#สำเนาใบจองตั๋วขากลับหรือตั๋วขาออก กรณีที่เราต่อเครื่องไปประเทศอื่นต่อ หลังจากที่เราเที่ยวที่สิงคโปร์เสร็จ อันนี้ห้ามขาด #ต้องมี ในทุกกรณีนะคะ ยกเว้นมีใบอนุญาตทำงานหรืออยู่อาศัยที่สิงคโปร์ค่ะ
.
3.#สำเนาหรือใบยืนยันการจองโรงแรมค่ะ เวลาเขาถามก็ต้องตอบให้ได้นะคะว่า ชื่อโรงแรมอะไร อยู่แถวไหน พักกี่วันประมาณนี้ ถ้าไม่มีการจองโรงแรมมาเจ้าหน้าที่จะห่วงว่าเราจะนอนที่ไหน เขาอาจจะเชิญเข้าห้องเย็นได้นะคะ ดังนั้นใบจองโรงแรมก็ควรปริ้นติดมือมาด้วย หากใครพักกับญาติ กับแฟน ก็ต้องมีที่อยู่ให้ครบถ้วนรวมถึงเบอร์ติดต่อนะคะ ตม. อาจจะโทรไปขอสอบถามว่าเรามาจริง ไม่ได้เอาที่อยู่คนอื่นมาใส่ลอยๆ ข้อนี้สำคัญอยู่ที่อย่าโกหกเด็ดขาดนะคะ ไม่อย่างนั้นประวัติไม่สวยและอาจจะถูกส่งกลับพร้อมรับโทษแบนไม่ให้เข้าประเทศอีก 5ปี 10ปี กันเลยทีเดียว
.
4.#ตารางการท่องเที่ยวอย่างย่อ เขียนเล่นๆ หรือจะพิมพ์จริงเป็นเหมือนตารางทัวร์ของบริษัทนำเที่ยวเลยก็ได้ ตอนแอดมา แอดปริ้นสีมาแบบโบรชัวร์นำเที่ยวเลยค่ะ เอาเวอร์ไว้ก่อน 5555 อันนี้เอาไว้เผื่อเขาถามว่าไปไหนยังไงบ้าง จะได้บอกเขาถูกว่าเฮ้ย มาเที่ยวจริงๆ และทำการบ้านมานะคะ ไม่ได้มาเบลอจับต้นชนปลายไม่ถูก หรือแอบหนีมาหางานทำแล้วไม่กลับประเทศ
.
ส่วนหลักๆ หมดไปแล้วทีนี้มาส่วนรองกันบ้าง
เรื่องที่จะบอกก็คือสาวๆ นะคะ หนุ่มๆ ไม่ค่อยมีปัญหานี้ แต่สาวๆ ห้ามแต่งตัววับๆ แวมๆ เกินงามในวันที่เดินทางมาค่ะ เพราะจะเป็นเป้าเด่นสง่าแก่ท่าน ตม. และจะโดนรุมจีบ เอ้ยยยย ไม่ใช่ละ
.
ความจริงคือจะโดนเพ่งเล็งว่าตกลงจะมาเที่ยวหรือจะมาเชียเบียร์ในผับบาร์ ตม.บางคนเซนส์เรื่องแฟชั่นอาจจะไม่สูงมากเพราะท่านจบตำรวจไม่ได้จบวิชาการออกแบบและแฟชั่นมาเนาะ ดังนั้นแต่งสุภาพๆ ให้ดูเหนียมๆ เข้าไว้ ผ่านด่านเข้าไปได้แล้วค่อยจัดเต็มค่ะ จะสั้นเสมอหูเลยก็ยังได้ค่ะ
.
เอาหละยาวหน่อยนะคะโพสต์นี้ แต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องแฟนเพจทุกท่าน หากจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางกับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แบ่งปันกันไปนะคะ
.
รักนะคะ และอยากให้ผ่าน ตม. ได้เข้ามาเที่ยวกันตามตั้งใจ ไม่ถูกส่งกลับกันทุกคนค่ะ จุ๊บ จุ๊บ ส่วนใครตั้งใจมาหลบ มาทำงานไม่ถูกกฏหมาย แอดแนะนำว่าอย่าทำเลยค่ะ ถ้าถูกจับขึ้นมาจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะ

มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ มารู้จักสิงคโปร์กันให้มากขึ้น

ประเทศสิงคโปร์ ถึงแม้จะเป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ แต่ประเทศ นี้ก็เต็มไปด้วยประชากรที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ด้วยเหตุนี้สิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่คุณภาพ ในหลายๆด้านสูง รวมทั้ง ระบบการศึกษาประเทศสิงคโปร์ด้วย สิงคโปร์ยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยการผสมผสาน ความเป็นชาวเอเชียอย่างลงตัวและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย เนื่อง จากประชากรมีหลากหลายเชื้อชาติ เช่น จีน มาเลย์ อินเดีย และ ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ และไม่มีปัญหา ขัดแย้งเรื่องชนชาติระหว่างกัน ทั้งยังดำรงวิถีชีวิต ประเพณีและ วัฒนธรรมของตนไว้ เมื่อเรามีโอกาสได้เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ เราคงจะนึกถึง

สัญลักษณ์ของประเทศนี้ที่คุ้นเคยเป็นอย่างแรก นั่นก็คือ “Merlion” หรือสิงโตทะเลแห่งเกาะสิงคโปร์ วันนี้เรามารู้จัก Merlion กันมากขึ้นดีกว่าว่าเจ้า Merlion นี้ มีที่มาที่ไปอย่างไร ถึงกลายเป็นสัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์ได้ เริ่มแรกเดิมทีนั้น สิงโตทะเล (Melion) ที่มีลักษณ์เป็นสัตว์ประหลาด กล่าวคือ มีหัวเป็นสิงโตแต่มีส่วนตัวเป็นปลา ส่วนหางยืนอยู่บน ยอดคลื่น ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourist Promotion Board – STPB)

เตรียมตัวไปสิงคโปร์

คนไทยสามารถเข้าประเทศสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องใช้ VISA และสามารถอยู่ในสิงคโปร์ได้สูงสุด 30 วัน ถ้าหากต้องการอยู่นานกว่านั้นต้องทำ VISA
ในการเข้าประเทศสิงคโปร์ต้องใช้ หนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือเดินทางจะเป็นต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน anitaphilipson.comหากมีอายุน้อยกว่านั้นทางสายการบินอาจปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง
โดยปกติแล้วสิงคโปร์เป็นประเทศที่คนไทยเดินทางเข้าง่าย ตม.สิงคโปร์ ไม่ค่อยจะถามอะไรมาก แต่เพื่อความปลอดภัยแนะนำให้พกแผนการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินขากลับ ใบจองโรงแรม เงินสด-บัตรเครดิตที่เพียงพอกับจำนวนวันที่ไปเที่ยว เผื่อเจ้าหน้าที่ ตม. สิงคโปร์ขอเรียกดู

เรื่องต้องรู้ สำหรับการอยู่ในสิงคโปร์

เรื่องต้องรู้ สำหรับการอยู่ในสิงคโปร์

การแต่งกาย

สิงคโปร์มีสภาพอากาศอบอุ่นชื้นตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อหนึ่งวันอยู่ระหว่าง 24 ถึง 31 เซลเซียส ชุดที่สวมใส่ประจำวันควรเป็นเสื้อผ้าสำหรับฤดูร้อนที่เบาสบายและทำจากเส้นใยธรรมชาติ อย่างเช่น ผ้าฝ้าย คุณสามารถใส่ชุดลำลองได้ในเกือบทุกสถานการณ์และทุกโอกาส แต่บางสถานที่อาจต้องใช้ชุดที่เป็นทางการ คุณควรตรวจสอบล่วงหน้าเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกาย

ความแตกต่างของเขตเวลา

สิงคโปร์เวลาจะเร็วกกว่ากรุงเทพ 1 ชั่วโมง

ไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าของสิงคโปร์คือ 220-240 โวลต์กระแสสลับ 50 รอบต่อนาที ดังนั้นเมื่อคุณเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรจำไว้ว่าต้องตรวจสอบแรงดันของเครื่องใช้นั้นว่าตรงกับแรงดันของประเทศคุณหรือไม่ โดยเฉพาะปลั๊กไฟของสิงคโปร์เป็นปลั๊กแบบสามขารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

น้ำดื่ม

คุณสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำประปาในสิงคโปร์ได้อย่างปลอดภัย แต่ถ้าคุณชอบน้ำแร่ใส่ขวด คุณก็สามารถหาซื้อได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านของของชำใกล้ๆ

โทรศัพท์มือถือ

มีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือสองรายคือ – GSM900 และ GSM1800 – และมีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือสามรายคือ – SingTel, M1 และ StarHub หากต้องการโทรระหว่างประเทศ ให้ใช้รหัส 001, 013, หรือ 019 สำหรับ SingTel / และ 002 หรือ 021 สำหรับ M1 / และ 008 หรือ 018 สำหรับ StarHub

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

นอกจากธนาคารและโรงแรมแล้ว คุณสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่ร้านที่มีเครื่องหมาย “Licensed Money Changer” (บริการแลกเปลี่ยนเงินตราได้รับอนุญาต) ปรากฏอยู่ ที่ศูนย์การค้าส่วนใหญ่จะมีร้านเหล่านี้อยู่ และไม่ควรแลกเปลี่ยนเงินตราจากผู้ให้บริการที่ไม่มีใบอนุญาต

บริการโทรศัพท์สาธารณะ

โทรศัพท์สาธารณะของที่นี่ทำงานโดยใช้บัตรเครดิต และ/หรือบัตรโทรศัพท์ ใช้ได้กับทั้งการโทรในประเทศและต่างประเทศ คุณสามารถหาโทรศัพท์สาธารณะได้จากห้างสรรพสินค้าและสถานีรถ MRT เกือบทุกแห่ง การโทรในประเทศจะเสียค่าโทร 10 เซ็นต์ทุกสามนาที

ส่วนบัตรโทรศัพท์มีให้เลือกหลายราคา ตั้งแต่ SGD 2, SGD 5, SGD 10, SGD 20 และ SGD 50 ซึ่งคุณสามารถซื้อได้จากสำนักงานไปรษณีย์และตัวแทนขายบัตร หากต้องการโทรออกต่างประเทศ ให้กดรหัส Access code ตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ บริษัทโทรศัพท์แต่ละรายจะใช้ Access code ที่แตกต่างกัน ดังนี้ – 001 สำหรับ SingTel, 002 สำหรับ M1 และ 008 สำหรับ Starhub บัตรโทรต่างประเทศมีหลายราคาตั้งแต่ SGD 10, SGD 20 และ SGD 50 ซึ่งคุณสามารถหาซื้อได้ตามสำนักงานไปรษณีย์ทุกสาขา

วิธีการเดินทางทั้งหมดของสิงคโปร์ รถไฟใต้ดิน รถบัส และแท๊กซี่

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบขนส่งสาธารณะดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก มีเครือข่ายรถไฟแบบต่างๆกระจายครอบคลุมเขตตัวเมือง และมีเครือข่ายรถบัสครอบคลุมในส่วนที่เหลือ โดยมีบัตรชำระเงินแบบเติมเงินที่ใช้ร่วมกันได้หมดทุกระบบ รวมทั้งบางซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วย เรียกว่า บัตร EZ-Link Card ซึ่งสามารถหาซื้อได้หลายแห่งเช่นที่สนามบิน นอกจากนี้ก็จะมีรถแท๊กซี่ระบบมิเตอร์ที่คิดค่าโดยสารตามระยะทาง เหมือนๆกับบ้านเรา เพียงแต่จะมีเงื่อนไขการเพิ่มค่าโดยสารที่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร ทั้งหลายทั้งปวงทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างจะง่ายแม้แต่กับนักท่องเที่ยวมือใหม่ก็ตาม เราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่า การเดินทางแต่ละแบบของประเทศสิงคโปร์เป็นยังไงกันบ้าง

สำหรับข้อมูลวิธีการเดินทางจากสนามบินเข้าเมืองสิงคโปร์ กดตามลิงค์นี้เลย

สำหรับข้อมูลบัตรเดินทางประเภทต่างๆ เช่น EZ-Link, City Pass ของสิงคโปร์ กดตามลิงค์นี้เลย

1. การเดินทางด้วยรถไฟ จะเป็นวิธีการเดินทางที่เป็นที่นิยมที่สุด เพราะเข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว และราคาประหยัด เครือข่ายรถไฟหลักของสิงคโปร์ เรียกว่าระบบ MRT(Mass Rapid Transit) เหมือนกับบ้านเรา ที่ส่วนใหญ่จะวิ่งอยู่ใต้ดินยกเว้นสถานีห่างไกลก็จะขึ้นมาบนดิน โดย ณ ปัจจุบันปี 2016 มีอยู่ทั้งหมด 6 สายกับประมาณ 121 สถานี ซึ่งสิงคโปร์ก็ยังมีแผนในการก่อสร้างเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ วิธีการใช้งานรถไฟใต้ดินสิงคโปร์ก็เหมือนที่เมืองไทยแทบจะทุกประการ โดยสามารถกดซื้อตั๋วที่ตู้อัตโนมัติทีละรอบก็ได้ หรือจะซื้อบัตรเติมเงิน EZ-Link เอาแทนก็จะสะดวกมากกว่า ซึ่งใช้ได้กับระบบขนส่งสาธารณะหลักๆของสิงคโปรได้หมด ทั้งรถไฟ รถราง และรถบัส

ราคาเริ่มต้นของค่าโดยสารรถไฟ MRT ประมาณ 0.78 เหรียญ SGD ถึง 2.6 เหรียญ SGD รถไฟเริ่มวิ่งเที่ยวแรกประมาณ 5:30 และเที่ยวสุดท้ายตอนเที่ยงคืน

ใครอยากรู้ว่าไปสถานีไหนราคาเท่าไหร่บ้าง เพื่อจะคำนวนว่าจะใช้บัตรแบบไหน แนะนำให้เข้าไปลองกันที่เว็บนี้เลย ถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะไปที่ไหนบ้าง เราก็จะคำนวนออกมาได้หมดว่าจะใช้ค่าโดยสารเท่าไหร่

FREE DOWNLOAD: แผนที่รถไฟใต้ดินสิงคโปร์ Singapore MRT Map

2. การเดินทางด้วยรถบัส เป็นอีกหนึ่งวิธีการเดินทางที่นิยมกันรองลงมาจากรถไฟ เพราะราคาถูกมากเช่นกัน และมักจะมีป้ายจอดมากกว่ารถไฟทำให้หลายสถานที่จะเดินน้อยกว่า แถมระบบรถบัสของประเทศสิงคโปร์ก็ดีมากเหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วอื่นๆ คือจะมีข้อมูลบอกอยู่ที่ป้ายรถบัสเลยว่า รถเบอร์อะไรผ่านที่ไหนบ้าง และเบอร์ สายไหนอะไรกำลังจะมา อีกกี่นาที เวลาขึ้นรถบัสก็ง่ายเหมือนกับขึ้นรถไฟ จะจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตร EZ-Link ก็ได้ แค่แตะตอนขึ้นแล้วก็แตะตอนลงเหมือนรถไฟเลย ค่าโดยสารก็พอๆกับรถไฟ จึงเหมาะกับการเดินทางออกนอกเส้นทางที่รถไฟวิ่ง เพราะประเทศสิงคโปร์ รถไม่ติดมาก และปริมาณรถบัสก็มีค่อนข้างเยอะ ข้อดีอีกข้อน่าจะเป็นการได้นั่งชมวิวเมืองสิงคโปร์ไปด้วยเพราะรถบัสสิงคโปร์ตอนกลางวันจะมีแบบ 2 ชั้นให้บริการเยอะเลย ส่วนข้อเสียน่าจะเป็นเรื่องเสี่ยงเจอรถติดกับรอรถนานนั่นเอง

ราคาเริ่มต้นของรถบัสแบบเบสิก 0-3.2 กิโลเมตรแรก เพียงแค่ 0.79 เหรียญ SDG เท่านั้น! และค่าโดยสารจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆตามระยะทาง แต่ทั้งนี้ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของวันด้วย ซึ่งจะมีช่วงเวลาและรถบัสบางประเภทที่จะราคาแพงกว่านี้ เช่นช่วง Peak หรือช่วงดึก จะราคาแพงขึ้น อย่างไรก็ตามการชำระค่าโดยสารด้วยเงินสดจะไม่มีการถอนเงินต้องเตรียมเงินไว้ให้พอดีเท่านั้น

การใช้บริการรถบัส ให้ต่อคิวขึ้นรถบัสที่ด้านหน้า ถ้าใช้บัตร EZ-Link ก็แตะเข้าไปที่แป้น หรือถ้าใช้เงินสดก็ใส่เข้าไปที่ช่องข้างคนขับ ตอนจะลงก็กดปุ่มสีแดงเมื่อกำลังจะถึงป้ายที่เราจะลง ให้ลงที่ประตูตรงกลางรถบัส ถ้าใช้บัตร EZ Link ก็แตะอีกทีที่หน้าประตูทางลง

เดินท่องไปในพื้นที่สีเขียว

มีสถานที่เพียงไม่กี่แห่งในสิงคโปร์ที่มีประวัติศาสตร์น่าประทับใจกว่าเดมพ์ซีย์ ที่นี่เป็นที่ตั้งของสถานที่อันเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกแห่งแรกในสิงคโปร์ และมีสถานที่รับประทานอาหารที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งเป็นดุจอัญมณีล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ ดังนั้นcasino-viva9988.net ถึงเวลาแล้วที่จะออกสำรวจหนึ่งในย่านพื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

หากต้องการสัมผัสความหมายของเมืองแห่งสวน คุณควรไปที่สวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสถานที่มรดกโลกขององค์การยูเนสโก และเป็นหนึ่งในพื้นที่สาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์ สวนแห่งนี้ถูกย้ายมายังสถานที่ตั้งในปัจจุบันเมื่อปี ค.ศ. 1859 และถือเป็นแบบจำลองของสวนหย่อมของประเทศอังกฤษ (แต่มีการดัดแปลงให้เหมาะกับเอเชีย)

จากทางเข้าถนนไทเออร์แซลล์ อเวนิว (Tyersall Avenue) ให้มุ่งหน้าไปที่รูปปั้นสวอนเลคที่ตั้งชื่อตามหงส์ที่อาศัยอยู่ในที่นี้ รูปปั้นหงส์ขนาดใหญ่เป็นจุดสำคัญที่ผู้คนพากันมาถ่ายรูปที่นี่ ก่อนที่คุณจะมุ่งหน้าสู่ แบนด์สแตนด์ (Bandstand) ที่ได้รับการก่อตั้งครั้งแรกในปี ค.ศ. 1930 สถานที่นี้ไม่ได้ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงดนตรีอีกต่อไปแล้ว แต่คุณอาจยังเห็นคู่รักหนุ่มสาวมาโพสท์ท่าถ่ายรูปแต่งงานกัน

อย่าพลาดชมสวนกล้วยไม้แห่งชาติ (National Orchid Garden) ที่มีกล้วยไม้มากกว่า 1,000 พันธุ์ และสวนวิวัฒนาการ (Evolution Garden) ที่ทำให้เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงในอดีตมาจนปัจจุบันในโลกของธรรมชาติ ลองนึกถึงต้นไม้ในยุคจูราสสิคแล้วคุณจะพอมองออกว่าจะได้พบสิ่งใด อันดับสุดท้าย คุณก็จะมาถึงทางออก โปรดอย่าลืมแวะที่ซิมโฟนี่เลค (Symphony Lake) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเวทีกลางน้ำและใช้เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตในสวนอยู่เป็นประจำ